Vanliga frågor

 

Vad innebär ett föräldrakooperativ?
Det innebär att huvudman för förskolan är en styrelse bestående av föräldrar, vald av föräldrar. Det innebär även att alla föräldrar deltar på olika sätt för att få verksamheten att fungera.

Hur mycket måste man jobba och delta som förälder?
Som medlem i kooperativet ingår man som förälder antingen i en av våra tre arbetsgrupper (fest, lokal eller inköp) eller har en av styrelseposterna. Varje familj har städning av Grodan cirka var tredje vecka (beroende på hur många familjer det är). Dessa dagar har man även jourberedskap på Grodan, vilket innebär att man kan få hoppa in om personalen är sjuk och ingen vikarie finns att tillgå.

Vad är en ekonomisk förening?
En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom den ekonomiska verksamhet i vilken medlemmarna deltar som bl.a. konsumenter eller andra brukare. Som medlem i föräldrakooperativet blir man följaktligen medlem i den ekonomiska föreningen.

Kostar det mer att ha barn på föräldrakooperativ?
Nej, vi följer maxtaxan beträffande månadsavgiften. För mer information om maxtaxan se http://stockholm.se/ForskolaSkola/Forskola/Avgifter/

Hur hög är personaltätheten?
Vi har fem fast anställda, varav en arbetar som kock.

Hur många barn har Grodan?
Grodan har en blandad barngrupp med 17-18 barn.

Klagomålsrutiner

Alla klagomål gällande den pedagogiska verksamheten ska framföras direkt till rektor. Detta kan göras skriftligt via mejl, forskolechef@fkgrodan.nu, eller genom att boka tid för ett möte. Klagomålet ska utredas av rektor och besvaras inom rimlig tid, max två veckor. Om du inte är nöjd med rektors svar, eller om klagomålet rör en allvarlig brist, kan du kontakta styrelsen direkt. Styrelsen har i uppgift att löpande följa upp vilka klagomål som kommer till verksamheten och att se till så att klagomålen ligger till grund för utveckling och lärande. Om man som vårdnadshavare är missnöjd över något som gäller familjeengagemanget på Grodan tas detta bäst upp under övriga frågor på nästkommande Grodanmöte. Man kan även ta kontakt med ordförande eller personalansvarig för en diskussion.

Om man lämnat ett klagomål och inte anser att styrelsens utredning och åtgärder är tillräckliga, kan man skicka klagomålet till utbildningsförvaltningen och göra en anmälan. Frågor om klagomål på en verksamhet i enskild regi kan besvaras av förskoleavdelningen, anmalan@stockholm.se. Anmälan som kommer in till utbildningsförvaltningen skickas sedan till den ansvarige för verksamheten (styrelsen) så att de får möjlighet att framföra sin syn på klagomålen.

Öppetider
Förskolan följer Stockholms stad riktlinjer och ska hålla öppet mellan kl 06.30 till 18.30 alla helgfria vardagar förutom midsommar-, jul- och nyårsafton om det finns behov av det.